Syntymapaivat

 

Koti
Ylös
Aino
Jussi

Sisarustemme merkkipäivät

Hikku 50 v.jpg (19986 tavu(a))

Sipu 50 v.jpg (39682 tavu(a))

Eila 50 v.jpg (33899 tavu(a))

Aino 60 v.jpg (28486 tavu(a))

Heikki 50 v. 28.2.1998
Sirkka 50 v. 2.4.2000
Eila 50 v. 1.7.2000
Aino 60 v. 6.6.2001